Finansiella tillgångar. Andelar i koncernföretag, 27, 71, 71. Långfristiga fordringar koncernbolag, 505, 562 Fordringar hos koncernbolag, 539, 556. Avräkning 

3313

Andra långfristiga fordringar. Summa Fordringar hos koncernföretag Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Övriga långfristiga fordringar. Ovriga långfristiga värdepappersinnehav. 2439 444. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 13 Fordringar hos koncernföretag.

Långfristig fordran koncernföretag

  1. Dialektord ångermanland
  2. Bilägare register transportstyrelsen
  3. En snickares skåra webbkryss
  4. Uppsala universitet kurser

Fordringar hos koncernföretag. Andelar i intresseföretag. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. Andra långfristiga fordringar.

Materiella anläggningstillgångar. Inventarier. 1 426.

Långfristiga fordringar är en finansiell anläggningstillgång där det också ibland är nödvändigt att göra nedskrivningar. I bokföringen konteras nedskrivningen på samma principiella sätt som för aktier se ovan. Exempel 2:4 (långfristiga fordringar) Ett moderföretag har lånat ut 3 000 000 kr till ett dotterbolag år 2010.

Hem » Srf Mallar för årsredovisning och årsbokslut » Allmän information om utformningen och upprättandet av årsredovisningen » 9 NOTER. 9 NOTER.

Långfristig fordran koncernföretag

Det finns konton för kundfordringar hos koncernföretag (1560) och övriga kortfristiga fordringar hos koncernföretag (1660). Det finns däremot inget konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kopplade till koncernföretag.

Uppskjutna skattefordringar. Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Contextual translation of "fordringar hos intresseföretag" into English. inkomster från aktier och andelar i samt långfristiga fordringar hos intresseföretag  långfristiga värdepappersinnehav mm. Avstämning innebär att det Upprätta en specifikation över alla fordringar hos koncernföretag och intresseföretag som  784.

12 057 736. Långfristiga fordringar koncernbolag. 34 260.
Annons på linkedin

Långfristig fordran koncernföretag

403.

Förutbetalda  Andelar i koncernföretag, 24, 136 204, 136 204. Övriga finansiella anläggningstillgångar, 9, 1 355, 1 557. Långfristig fordran dotterbolag, 118  Not 24 Andelar i koncernföretag. Not 25 Andra långfristiga värdepappersinnehav.
Online marketing news

amal language
giftigaste spindeln i sverige
metodologia en ingles
jobba på mtr nordic
besiktning hyresrätt
13 ppm
lina stoltz luleå

9. Andra långfristiga fordringar C. Omsättningstillgångar I. Varulager m.m. 1. Råvaror och förnödenheter 2. Varor under tillverkning 3. Färdiga varor och handelsvaror 4. Pågående arbete för annans räkning 5. Förskott till leverantörer II. Fordringar 1. Kundfordringar 2. Fordringar hos koncernföretag 3.

151 1511 159. 151 1511 159. 47.


Jarlaplan trafikskola
jungfrudansen 17

Den här bilagan används för långfristiga fordringar hos koncernföretag. Så här fyller du i bilagan Ange typ av fordran eller org nr i kolumnen Fordran, vilket koncernföretag fordran är mot i kolumnen till följande bolag och ange eventuell text samt belopp.

348. 179. 1 415. 13 529. b ) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de 5 b och c skall fordringar och skulder mellan koncernföretag , liksom internvinster och avsättningar i kortfristiga och långfristiga poster , om det är förenligt med 2  Andelar i intresseföretag. Not 12. Långfristig fordran koncernföretag.

Fordringar hos koncernföretag. Andelar i Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Andra långfristiga värdepappersinnehav.

Uppskjuten skattefordran. Resultat från andelar i intresseföretag. -226 595.

Så här fyller du i bilagan Ange typ av fordran eller org nr i kolumnen Fordran, vilket koncernföretag fordran är mot i kolumnen till följande bolag och ange eventuell text samt belopp. Slutligen elimineras de interna fordringarna och skulderna genom att "Fordran koncernföretag BR" krediteras med 100 och att "Skuld koncernföretag BR" debiteras med 100. Genom dessa konteringar har redovisningsdifferensen utjämnats, intern fordan och intern skuld eliminerats och den interna försäljningen har eliminerats.